Wateroverlast - Als het water je aan de lippen staat
Nieuws

Wateroverlast - Als het water je aan de lippen staat

Terug naar het nieuwsoverzicht

13.12.2023

Duurzame, structurele ingrepen zijn nodig om extreme wateroverlast te vermijden

Water is een actueel thema. Daarom organiseerden we in november het Themacafé ‘Waardevol Water’.

We hadden de stoelen en tafels nog niet opgeruimd of er liepen berichten binnen over extreme wateroverlast in de Westhoek.

Water is dezer dagen een brandend actueel thema en het is hoogdringend dat er duurzame oplossingen komen om wateroverlast, zoals in de Westhoek, te voorkomen.

De Watercoalitie

Wij zijn lid van de Watercoalitie.
De Watercoalitie is een verbond van Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Breekijzer, Join For Water, Limburgse Milieukoepel, Natuur.koepel, Velt, Waterland, West-Vlaamse Milieufederatie en WWF.

De Watercoalitie bundelt de expertise van de natuur- en milieuorganisaties om water hoger op de Vlaamse agenda te zetten. We stellen maatregelen voor om een ambitieuzer waterbeleid te realiseren. Deze maatregelen gaan erg breed: een stevige reductie van pesticiden, onze bodem als spons, en groen-blauw in onze steden.

In een persbericht van 22/11/23 vroeg de Watercoalitie aan de beleidsmakers om structurele ingrepen.

Dit zijn de drie oplossingsrichtingen:

  1. Laat in cruciale infiltratie- en bergingsgebieden algemeen belang primeren;
  2. Maak water sturend voor de ruimtelijke ordening;
  3. Voer plan van aanpak ‘Weerbaar Waterland’ uit.

Lees hier het volledige persbericht:
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/wij-vragen-geen-zandzakjes-maar-structurele-ingrepen-de-oplossingen-volgens-de

Wist je dat bijna 6% van de gebouwen in Vlaanderen het risico lopen op wateroverlast?
Wat in de Westhoek gebeurde, kan zomaar ook in jouw regio gebeuren!

Ook elders zijn structurele ingrepen daarom nodig.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/11/21/kans-wateroverlast-overstroming-gemeente/

Overstromingen en wateroverlast

Er zijn twee soorten overstromingen (en er is overlap).

Als waterlopen buiten hun oevers treden, vaak na langdurig aanhoudende regen en vaak tijdens de wintermaanden, spreken we over fluviale overstromingen.

Pluviale overstromingen (wateroverlast) ontstaan ten gevolge van hevige regen (tijdens korte, erg hevige onweders bijvoorbeeld).

In extremis zorgen ze beide voor ontwrichting van mens en natuur.
Denk ook aan wat er gebeurde in de zomer van 2021. Dat leed is nog niet geleden.

Themacafé 'Waardevol Water'

Terug naar ons Themacafé ‘Waardevol Water’, want ook daar was het teveel aan hemelwater een hot topic!

Hier enkele dingen die naar boven kwamen tijdens de gesprekken.

  • Ruimtelijke wanorde helpt niet om water op te vangen en wateroverlast te vermijden. Het is een moeilijke opgave om dit om te buigen, dat wel.
  • We moeten volop inzetten op infiltreren. Overal, liefst op plekken waar het ook écht helpt (niet in de beekvalleien).
  • “Blijf van die sloot af!” duikt wel eens op binnen de context van de verwachting van veel (vaak oudere) mensen dat sloten en grachten proper gehouden moeten worden, omwille van de netheid en het waterafvoer.
    Dat is een ding van vroeger. Nu proberen we grachten en sloten zo te beheren dat ze het water maximaal laten infiltreren en niet meer (versneld) afvoeren.
  • Is hemelwater een vloek of een zegen? Het is een zegen als het kan infiltreren en gebufferd worden.

Waterstress en droogte

In tijden van overvloedige regens en wateroverlast, zou een mens nog vergeten dat ons land hoog in de lijst staat van landen die te kampen hebben met waterstress. Dat is geen lijst waarin je als land hoog eindigen wilt.

Waterstress geeft de verhouding weer tussen de totale vraag naar water en de beschikbare hernieuwbare watervoorraden. Hoe kleiner de kloof tussen vraag en aanbod, hoe kwetsbaarder de locatie is voor watertekorten. Je leest er meer over in dit artikel: https://vilt.be/nl/nieuws/belg...

En dan is er nog dat droogterisico waarmee we kampen!

Droogte,  irrigatie, infiltratie, buffering van water, kwamen volop aan bod tijdens ons Themacafé. In een volgend artikel gaan we daar verder op in.

#water #klimaat #ruimtelijkeordening