Gemeenten hebben recht op het hele verhaal in stikstofdossier
Nieuws

Gemeenten hebben recht op het hele verhaal in stikstofdossier

Terug naar het nieuwsoverzicht

18.05.2022

De milieubeweging stuurde deze week een brief naar alle Vlaamse gemeentebesturen. Voor provincie Limburg ondertekende de Limburgse Milieukoepel mee.

Gemeenten hebben recht op het hele verhaal in stikstofdossier

Na Boerenbond roepen nu ook Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, de West-Vlaamse Milieufederatie en de Limburgse Milieukoepel alle Vlaamse gemeenten op om hun stem te laten horen tijdens het openbaar onderzoek over het stikstofbeleid. De natuur- en milieuverenigingen geven zes concrete handvaten om het stikstofdossier te versterken. Cruciaal is dat het stikstofbeleid rechtszekerheid geeft aan landbouwers, en tegelijk een gezonde leefomgeving waarborgt voor omwonenden.

Tot 17 juni loopt het openbaar onderzoek over de Vlaamse stikstofaanpak en het bijbehorende milieu-effectenrapport. Een grondige aanpak van het probleem is van belang voor de toekomst van de landbouwsector, maar ook voor een gezonde leefomgeving met robuuste, biodiverse natuur. Het huidige PAS-voorstel vormt volgens de natuur- en milieuverenigingen een stijlbreuk ten opzichte van het beleid van de laatste decennia. Ondanks een onbegrijpelijke focus op technische maatregelen, staan er elementen in die ons dichter bij de doelstellingen uit de Habitatrichtlijn kunnen brengen.

Eerder stuurde Boerenbond haar aanbevelingen naar alle burgemeesters. Maar door te veel te schermen met individuele cases, zoals het symbooldossier van de abdij van Averbode, dreigt men de essentiële vraag uit het oog te verliezen: slaagt het stikstofbeleid dat nu voorligt er voldoende in om een rechtszeker kader te creëren voor landbouw en natuur?

Recht op het hele verhaal

“Gemeenten hebben recht op het hele verhaal, om zo zelf hun standpunt te kunnen bepalen tijdens het openbaar onderzoek”, zegt Heleen De Smet van Bond Beter Leefmilieu. De natuur- en milieuverenigingen bezorgden hen daarom deze week ook hún aanbevelingen. Centraal daarin staat de nood aan een integrale aanpak, die ook de uitdagingen rond water-, bodem- en luchtkwaliteit meeneemt.

“Een PAS die inzet op brongerichte maatregelen zoals agro-ecologie, biedt in West-Vlaanderen de kans om niet alleen stikstofuitstoot te verminderen maar ook onze slechte waterkwaliteit aan te pakken”, zegt Bart Vanwildemeersch van de West-Vlaamse Milieufederatie.

Enkel zo kunnen we vermijden dat landbouwers vandaag investeren in stikstofreducerende maatregelen, om volgend jaar geconfronteerd te worden met een te zwakke waterkwaliteit (om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water), of een te grote mesthoop (om de Nitraatrichtlijn te halen). Met een flauwe aanpak die koste wat het kost het huidige systeem in stand wil houden, dreigt men landbouwers een rad voor ogen te draaien, met intussen desastreuze gevolgen voor de burger en z’n leefomgeving.

De 6 aanbevelingen:

  • Bied rechtszekerheid aan landbouwers door gepland beleid nu al in rekening te brengen.
  • Zet expliciet in op meer grondgebonden veeteelt.
  • Herevalueer de PAS-lijst met het oog op de effectieve emissiereductie.
  • Zet breed in op natuurherstel.
  • Geef landbouwers een toekomst via agro-ecologie.
  • Verscherp de doelstellingen voor industrie en mobiliteit.

Hier vind je de volledige beschrijving van de 6 aanbevelingen.