Duivelsberg, een rallycrosscircuit midden in de natuur
Nieuws

Duivelsberg, een rallycrosscircuit midden in de natuur

Terug naar het nieuwsoverzicht

31.07.2023

We gingen in beroep tegen de tijdelijke vergunning voor het Duivelsbergcircuit.

Duivelsberg, een rallycrosscircuit midden in de natuur

Op 1 juni 2023 verleende provincie Limburg een vergunning voor 5 jaar aan het rallycrosscircuit Duivelsberg. De Limburgse Milieukoepel en Natuurpunt Limburg dienden hiertegen beroep in, net zoals een aantal omwonenden van de wijk Opgrimbie, Maasmechelen.

Vlarem achterhaald?

Grootste struikelblok is de geluidshinder. Toen het Vlarem werd opgesteld in 1995 was er nog geen sprake van VEN en SBZ. In de Vlarem
(art. 5.32.10.1, § 1, voor wie het wil nalezen) worden verbods- en afstandsregels vernoemd voor bepaalde gebieden. VEN en SBZ behoren niet tot deze gebiedscriteria. Hiervoor gelden binnen Vlarem dus geen strengere regels voor geluid.

De Vlaamse overheid rekent in dit geval op de toepassing van het natuurdecreet (passende beoordeling voor SBZ, verscherpte natuurtoets voor VEN), het maatregelenbesluit en de MER-rapportage en liet na her Vlarem te actualiseren.

Hernieuwing of nieuw?

De vorige vergunning verliep eind 2019. Er werd tijdig een aanvraag tot hernieuwing ingediend, maar deze werd van rechtswege stopgezet omdat het milieueffectenrapport (MER) werd afgekeurd. Een volledig nieuwe procedure moest worden opgestart. Deze viel intussen buiten de van toepassing zijnde termijn van hernieuwing, dus de inrichting moest als ‘nieuwe inrichting’ beschouwd worden, in plaats van ‘bestaande inrichting’. Dit betekent dat er ook een MER en passende beoordeling moet worden opgesteld. Dat zou niet het geval zijn geweest bij een gewone ‘verderzetting’ van de bestaande vergunning.

Nieuwe inrichtingen moeten voldoen aan de momenteel geldende regels, zoals een minimale afstand van 500 m tot een zone voor verblijfsrecreatie. Hierop werd alvast een uitzondering aan de minister gevraagd en verkregen.

Niet alleen hield de minister in dat besluit geen rekening met de natuurgebieden, ook het op te maken project-MER diende dus geen rekening te houden met de regels voor een “nieuw” bedrijf.

Tijdelijk

Er werd vergunning aangevraagd voor 20 jaar, niet de gebruikelijke ‘onbepaalde duur’. De rallycrossvereniging weet immers sinds het eerste Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen (2001) dat dit circuit zeer ongelukkig gelegen is, midden in natuurgebied. Er is al 20 jaar sprake van een uitdoofbeleid, zonder dat er concreet een datum op geplakt werd. De vorige vergunning werd (toen standaard) verleend voor 20 jaar, maar ook toen al was er sprake van een uitdoofscenario. Een volgende verlenging na 2019 zou er niet meer in zitten… Intussen is nog steeds geen alternatieve locatie gevonden.
Dat is in ons versnipperd Vlaanderen ook helemaal niet zo evident!

Op advies van de provinciale omgevingsvergunningencommissie werd er slechts voor 5 jaar een vergunning toegekend, met voorwaarde dat binnen de 3 maanden na verval alle constructies afgebroken moeten worden. Anders zou het ‘uitdoofbeleid’ 40 jaar duren, en dat kan je toch moeilijk ‘daadkrachtig beleid’ of ‘geloofwaardig uitdoofbeleid’ noemen…

Eén van de juridische problemen bij deze 'beperkte' vergunning voor 5 jaar is dus dat er geen rekening wordt gehouden met het SBZ en VEN-gebied. Ook worden door deze beslissing al de illegale constructies (zo’n 20-tal) toch als 'vergund' beschouwd. De verplichting om binnen de x maanden na afloop van de termijn van de vergunning de infrastructuren af te breken is bovendien juridisch discutabel want stedenbouwkundige vergunningen worden verleend voor onbepaalde duur.

Waarom in beroep?

Wat als er na 5 jaar toch geen alternatieve locatie werd gevonden? Wordt er dan opnieuw een verlenging aangevraagd?

Een rallycrosscircuit met voertuigen die gebruik maken van verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen brengt altijd lawaai, fijn stof, CO2, stikstof met zich mee. Het circuit is gelegen in Habitatrichtlijngebied, volledig omsloten door Vlaams Ecologisch Netwerk, grenzend aan Vogelrichtlijngebied, en vormt al 20 jaar een weg te werken enclave binnen het Nationaal Park Hoge Kempen. Ook verschillende beleidsdocumenten bevestigen dat dit circuit hier niet op zijn plaats is. Meer nog, provincie Limburg stelde in het provinciaal ruimtelijk structuurplan van 2012 dat deze locatie niet werd opgenomen in de ‘cluster voor lawaaisport’.

Het MER en de Passende Beoordeling concludeerden ondanks alles ‘niet significant negatieve effecten’. Over de bocht van 180° van ANB in dit dossier stellen we ons vragen.
We wachten de beslissing van de minister af…
Toch moeten we vroeg of laat dieper ingaan op het ‘gehaspel’ van ANB. Hun geloofwaardigheid daalt systematisch en dat is niet zo goed, zeker niet voor de betrokken natuur.

We weten niet of de Belgische Vereniging voor Rallycross in beroep zal gaan omdat de vooropgestelde 5 jaar naar hun mening te kort is om een alternatieve locatie te zoeken, te vinden, en vergund te krijgen. In dat geval bestaat de kans dat ze hierin gelijk krijgen en dat de minister een vergunning toekent voor 20 jaar, zoals oorspronkelijk gevraagd.

Daarom vinden we het noodzakelijk om zelf (ook) in beroep te gaan. Het heeft lang genoeg geduurd…

#ruimtelijkeordening 
#klimaat