Nieuws

Bos gekapt in Kessenich: Flagrante Overtreding kapvergunning!

Terug naar het nieuwsoverzicht

18.05.2022

In de uiterwaarden in Kessenich (Kinrooi) tussen Meierstraat en Kempweg op 500 m van de Agropolis site werd op een illegale wijze een laatste biologisch waardevol bosrestant vernietigd. UPDATE: de milieu-inspectie stelde een PV op wegens ernstige overtredingen van de vergunningsvoorwaarden!

Bos gekapt in Kessenich: Flagrante Overtreding kapvergunning!

De Limburgse Milieukoepel diende vanmorgen een klacht in bij de Natuurinspectie van het Agentschap Bos en Natuur (ANB) aangaande een kapping en terreinnivellering naast de Witbeek en op niveau van de uiterwaarden in Kessenich (Kinrooi) tussen Meierstraat en Kempweg op 500 m van de Agropolis site. Het gebied bestond uit vroegere leemkuilen waarvan nu nog een deel over is als poel, daar omheen was bos en het staat op geopunt “als biologisch zeer waardevol”. Ook de plaatselijke Natuurpuntafdeling Kinrooi vroeg aan de gemeente om meer uitleg over deze ingreep.

Voor de betrokken percelen leverde het ANB een kapmachtiging af. Deze vergunning maakt melding van een eindkap die geen ontbossing betreft maar een kapping met heraanplant en spontane verbossing in het kader van omvormingsbeheer naar een bostype met bijhorende hogere natuurwaarden dat van nature op deze standplaats voorkomt. Om de natuurwaarden te verhogen is de kapping noodzakelijk, maar om de effecten te milderen worden door het agentschap een aantal strenge voorwaarden opgelegd. We noemen hier de meest relevante.

  1. Er mag niet gekapt worden in de schoontijd. (= broedseizoen tussen 01 april t.e.m. 30 juni)
  2. Alle populieren mogen gekapt worden, waar nodig kunnen voor aanvang van de werken de schietwilgen in hakhout gezet worden. De zomereiken moeten gespaard blijven. Er dient alles aan gedaan te worden om de bodem te beschermen. Een heraanplant met inheems loofhout is toegestaan. Waar er voldoende natuurlijke verjonging aanwezig is kan deze ook gebruikt worden.
  3. De stronken dienen behouden te blijven.
  4. Het inheems loofhout in de struiklaag en in de kruidlaag van het bos, moet zo goed mogelijk bewaard blijven.
  5. Het is verboden om ingrijpende wijzigingen en beschadigingen aan de bodem, de strooisel- en kruidlaag toe te brengen.
  6. De kapping mag in geen geval leiden tot een vermindering van de huidige bosoppervlakte. Omvorming van bos naar tuin, aanplanten van sierstruiken, heesters of sierconiferen, aanleg van grasperk, gazon, bloemperken of andere tuinelementen, inbreng van landbouw- of tuingewassen, wijzigen van de struiklaag of de kruidlaag, houden van dieren, storten van afval en plaatsen of in stand houden van onvergunde constructies is niet toegestaan in het bos. De stronken van de gevelde bomen dienen behouden te worden.
  7. Het ruimen van de bomen dient te gebeuren via vaste ruimingspistes.
  8. Het ruimen van de bomen dient te gebeuren tijdens een langere droogte- of vorst periode zodat de bodem minimaal beschadigd wordt. Er dient alles aan gedaan te worden om de bodem te beschermen tijdens de werken.

Bij de werken die recent midden in de broedperiode van de vogels plaats vonden, werden zowat al deze voorwaarden met de voeten getreden. Het terrein werd met zware machines en dumpers genivelleerd met ophogingen tot 50 cm of meer, van de eiken zijn er slechts enkele nog aanwezig, alle wortels en de kruidlaag werden verwijderd.

Eikenhout en populieren werden afgevoerd en slechts hier en daar bleef sporadisch een boom staan.

Door deze werken, die als illegaal moeten beschouwd worden omwille van het overtreden van de voorwaarden, wordt weer een perceel met waardevolle vegetatie vernietigd. En gelet op de voorheen aanwezige vegetatie (hoge bomen en ondergroei) kan niet beweerd worden dat deze percelen de laatste jaren nog in landbouwgebruik waren. Hiermee dreigt ook een laatste stukje groen te verdwijnen in het landbouwbastion rond de agropolis.

Pikant detail: de kapmachtiging staat op naam van Jan Spaas, voorzitter van de ambtelijke stuurgroep van de Bosgroep Noordoost- Limburg!